Algemene voorwaarden Design & Events BV


Algemene voorwaarden Loyals Offline & Events BV 

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Loyals Offline & Events BV, Kvknummer 58025707, gevestigd te Mijdrecht aan de Industrieweg 15, telefoon 0297 - 38 52 52, en al haar onderliggende handelsnamen, allen hierna te noemen Loyals Offline & Events BV.

1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Loyals Offline & Events BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van door Loyals Offline & Events BV uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn. 

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten, etc. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt. 

Artikel 3 - Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Loyals Offline & Events BV binden de laatste niet, voor zover ze door Loyals Offline & Events BV niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer schriftelijk (waaronder e-mail) of mondeling een aanvaarding van de offerte plaatsvindt.

4.2 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt bindend voor Loyals Offline & Events BV door haar bevestiging. Elke met Loyals Offline & Events BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling door het Loyals Offline & Events BV. Opdrachtgever zal toestaan dat Loyals Offline & Events BV zo nodig informatie betreffende de kredietwaardigheid van de opdrachtgever opvraagt.

4.3 Eventuele aanvullende (mondelinge) afspraken worden eveneens door Loyals Offline & Events BV vastgelegd en beschouwd als onderdeel van de overeenkomst. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk haar gelijk kan aantonen, is in geval van onenigheid over enig onderdeel van de overeenkomst de door Loyals Offline & Events BV gehouden administratie beslissend.

4.3 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende goederen slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de goederen voor een ander doel gebruikt is Loyals Offline & Events BV gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Loyals Offline & Events BV.

4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, etc., zijn voor Loyals Offline & Events BV niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

4.5 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en Loyals Offline & Events BV tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Loyals Offline & Events BV ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd of de ontwerpen toch gebruikt, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Loyals Offline & Events BV van € 1.000,00 per dag dat opdrachtgever in verzuim is. 

Artikel 5 - Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt Loyals Offline & Events BV om de opdracht door een derde partij, op een door Loyals Offline & Events BV gewenst tijdstip, te laten uitvoeren. 

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief kosten voor vervoer en overige (onvoorziene) kosten.

6.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

6.3 Loyals Offline & Events BV behoudt het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts heeft Loyals Offline & Events BV het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.


Artikel 7 – Ontwerp & Opmaak

7.1 Loyals Offline & Events BV mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefing. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal de opdrachtgever aansprakelijk zijn.

7.2 Indien wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven worden, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

7.3 Alvorens tot productie wordt overgegaan, dient opdrachtgever de laatste drukproef of het laatste prototype schriftelijk (waaronder e-mail) te hebben goedgekeurd.

7.4 Loyals Offline & Events BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. 

Artikel 8 - Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho's, kleur, oplage, etc.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de offerte kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

Artikel 9 – Kwantiteit

9.1 Loyals Offline & Events BV heeft, in geval van levering van drukwerk, het recht 10% meer of minder drukwerk te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande dat de opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, tenzij anders overeengekomen.

9.2 Loyals Offline & Events BV heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. 

Artikel 10 - Productiemiddelen

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Loyals Offline & Events BV. Loyals Offline & Events BV is niet verplicht deze te bewaren. 

Artikel 11 - Afwerking drukwerk

11.1 Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, kleur, vouw, dikte, etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 11.2 Voor papier zijn binnen de overeenkomst genoemde grenzen afwijkingen in het gramgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar. 

Artikel 12 - Levering c.q. opleveringstermijnen

12.1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden nooit als fatale termijnen. Genoemde termijnen gelden als indicatie, rekenende vanaf de dag dat het akkoord van de bestelling door Loyals Offline & Events BV is ontvangen en de juiste drukbestanden of input is ontvangen en goedgekeurd. Loyals Offline & Events BV zal zich naar behoren inzetten om de overeengekomen (op)levertermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (op)leveringstermijn brengt Loyals Offline & Events BV niet in verzuim.

12.2 Bij montage op locatie is Loyals Offline & Events BV gemachtigd de datum van de uitvoering bij te stellen indien in verband met weersomstandigheden de planning wordt aangepast.

12.3 Indien in de definitieve drukproef wijzigingen door de opdrachtgever worden aangegeven, kan Loyals Offline & Events BV niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet nakomen van de afgesproken levertijd. 

Artikel 13 - Mediacontracten

13.1 Alle mediacontracten worden na opdracht van de opdrachtgever door Loyals Offline & Events BV schriftelijk afgesloten op naam van Loyals Offline & Events BV. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs geheel af te nemen via Loyals Offline & Events BV.

13.2 Indien er minder advertenties of millimeters worden afgenomen dan de hoeveelheid van het (jaar)contract, worden de extra kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

Artikel 14 – Uitvoering Evenement

14.1 Loyals Offline & Events BV stelt zich garant voor de algehele coördinatie van het gecontracteerde evenement, inclusief de door derden te leveren materialen en diensten.

14.2 Bij een evenement op locatie zorgt contractnemer dat de ruimte wordt opgeleverd volgens de specificaties in de overeenkomst Bij eventueel verzuim van de contractnemer, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de extra kosten die hieruit voortvloeien.

14.3 Bij het inhuren van artiesten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele afdracht van 
loonheffing/premie. De overeengekomen gage wordt door Loyals Offline & Events BV uitbetaald en via de factuur verrekend. Voor de gage van uitvoerende artiesten geldt een BTW-tarief van 6%.

14.4 Afdrachten aan BUMA/STEMRA komen eveneens voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever. Artikel

15 Aansprakelijkheid bij beschadiging of diefstal tijdens evenement

15.1 Voor schade ontstaan aan of diefstal van apparatuur of onderdelen van de inrichting/aankleding tijdens de uitvoering of de opbouw/afbraak van een evenement, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk. Het afsluiten van een eventuele evenementenverzekering blijft voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever.

15.2 De onder 15.1 bedoelde gebeurtenissen worden onmiddellijk aan Loyals Offline & Events BV gemeld.

15.3 Loyals Offline & Events BV behoudt zich het recht voor reparaties te laten uitvoeren door of nieuwe apparatuur aan te schaffen bij bedrijven naar eigen keuze.

15.4 Wanneer vervanging nodig is, vergoedt opdrachtgever de nieuwwaarde van de te vervangen apparatuur of onderdelen. 

Artikel 16 Reserveren & vergunning locatie

16.1 Reserveringen voor te organiseren evenementen dienen minimaal drie weken voor de geplande datum gemaakt te worden. Bij grote(re) evenementen is een reservering zes tot acht weken vóór aanvang aanbevelenswaardig. Loyals Offline & Events BV kan bij onvoldoende voorbereidingstijd niet garanderen dat alle gewenste onderdelen van een evenement aangeboden kunnen worden.

16.2 Loyals Offline & Events BV zal voorafgaand aan het evenement aangeven of er een vergunning aangevraagd dient te worden. Het in orde maken van de vereiste vergunningen dient geregeld te worden door de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

16.3 Extra kosten ten gevolge van het niet voldoen aan overheidsbeschikkingen of wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld het ontbreken van een vereiste vergunning) zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze aan kan tonen dat Loyals Offline & Events BV nalatig is geweest bij de organisatie van het evenement. 

Artikel 17 - Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Loyals Offline & Events BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder meer door snel– of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 18 - Meerwerk

18.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat nodig is om de door opdrachtgever verleende opdracht te voltooien, maar niet in de overeenkomst is afgesproken, zoals eventueel extra beeldmateriaal, montagemateriaal, meer uren of bijvoorbeeld het omzetten of namaken van andere bestanden dan drukklare Cpdf-bestanden valt onder meerwerk.

18.2 Door Loyals Offline & Events BV te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Artikel 19 - Betaling

19.1 Facturatie geschiedt altijd voor aanvang van het drukproces of evenement. Vertragingen door late betaling kan Loyals Offline & Events BV niet worden aangerekend.

19.2 Loyals Offline & Events BV is gerechtigd om bij aanvang van een project 50% van de kosten vooraf in rekening te brengen. 19.3 Voor evenementen wordt altijd een aanbetaling verlangd. De minimum aanbetaling bedraagt 50% van het totale factuurbedrag. De eerste aanbetaling vindt plaats bij het sluiten van de overeenkomst.

19.4 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

19.5 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

19.6 Loyals Offline & Events BV is gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling te vorderen bij opdrachtgever, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 

Artikel 20 - Annuleren

20.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Loyals Offline & Events BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Loyals Offline & Events BV gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht Loyals Offline & Events BV te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering 
van de goederen.

20.2 In geval van annulering van een evenement zal Loyals Offline & Events BV rekening houden met annuleringstermijnen en -voorwaarden van eventuele toeleveranciers en administratiekosten in rekening brengen. Het afsluiten van een evenementen(annulering-)verzekering blijft voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever. 

Artikel 21 - Reclamaties

21.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Loyals Offline & Events BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

21.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals advertenties e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering Loyals Offline & Events BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.

21.3 Loyals Offline & Events BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.

21.4 Indien de reclamatie naar het oordeel van Loyals Offline & Events BV juist is, zal Loyals Offline & Events BV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. 

Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud

22.1 Zolang Loyals Offline & Events BV geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Loyals Offline & Events BV.

22.2 Loyals Offline & Events BV heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd.

22.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 


Artikel 23 - Intellectuele eigendomsrechten

23.1 Op alle door Loyals Offline & Events BV verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen, projectdocumenten, etc. behoudt Loyals Offline & Events BV zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking, kopiëren en overdragen aan derden zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Loyals Offline & Events BV.

23.2 De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is. 

Artikel 24 - Naamsvermelding

24.1 Loyals Offline & Events BV is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze. 

Artikel 25 - Promotioneel gebruik Loyals Offline & Events BV zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan of opdrachtgever nadrukkelijk voor aanvang van de overeenkomst aangeeft dat dit niet is toegestaan. 

Artikel 26 - Aansprakelijkheid

26.1 Loyals Offline & Events BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die ontstaan als direct of indirect gevolg van: - Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven bij artikel 27 - Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. - Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd. (Zie ook artikel 7.4) - Het niet halen van de indicatieve leveringstermijn. (Zie ook artikel 12)

26.2 Loyals Offline & Events BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, tekeningen, teksten, beelden, films, etc. noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

26.3 Loyals Offline & Events BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

26.4 De opdrachtgever vrijwaart Loyals Offline & Events BV voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 27 - Overmacht

27.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en meer natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Loyals Offline & Events BV of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Loyals Offline & Events BV, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Loyals Offline & Events BV, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Loyals Offline & Events BV overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

27.2 Loyals Offline & Events BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. 

Artikel 28 - Wanprestatie en ontbinding

28.1 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), zal hij door de enkele tekortkoming reeds in verzuim zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Loyals Offline & Events BV in dat geval het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel nakoming met of zonder schadevergoeding te vorderen. Loyals Offline & Events BV zal redelijke maatregelen nemen, zulks in verhouding tot de aard en omvang van de tekortkoming.

28.2 Partijen hebben daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien: - De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen; - De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd; - De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; - De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

28.3 Loyals Offline & Events BV is indien zij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Loyals Offline & Events BV reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Loyals Offline & Events BV op vergoeding van kosten, schade en interesten. 

Artikel 29 - Toepasselijk recht

Op alle door Loyals Offline & Events BV gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

Artikel 30 - Geschillen

In alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is de rechtbank Assen bevoegd daarvan kennis te nemen, tenzij de sector kanton bevoegd is in welk geval de wettelijke regels rondom de relatieve bevoegdheid gelden. 

Artikel 31 - Privacyn& Geheimhouding

31.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

31.2 Loyals Offline & Events BV respecteert de privacy van de opdrachtgever en zorgt dat al uw persoonsgegevens of van uw klanten vertrouwelijk worden behandeld en alleen aan derden worden verstrekt als zij de gegevens nodig hebben om de opdracht of overeenkomst van de opdrachtgever uit te voeren. 


Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden van Loyals Offline & Events BV, dan kunt u contact met ons opnemen via hello@loyals.nl of per telefoon 0297 – 38 52 52. Bij acceptatie van de overeenkomst gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Let’s get in touch
Interesse gewekt of gewoon een vraag? neem contact op met ons
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.